"O Wata Tsu Mi" Shiba's
  
 
Sakura no Sumiko go O Wata Tsu Mi
     Geslacht:Teefje
     Geboren:06-06-2015
     Nederlands Jeugd Kampioen 2016
      V:Multikamp.Kensei no Fukuaoi go Sapporo Kagasou
      M:Sumiko no Kiyomi go O Wata Tsu Mi