"O Wata Tsu Mi" Shiba's
  
Mayumi no Naomi go O Wata Tsu Mi (Mayumi)
Geslacht:Teefje
Geboren:19-07-2021
V:Mara-Shimas Harukaze go
M:Naomi no Sumiko go O Wata Tsu Mi
Nederlands Jeugd Kampioen'22
Stamboom