"O Wata Tsu Mi" Shiba's
  
  Pups  2015

Sumiko no Kiyomi go O Wata Tsu Mi en Kensei Fukuaoi go Sapporo Kagasou

 

 
Sumiko no Kiyomi go O Wata Tsu Mi                    Kensei Fukuaoi go Sapporo Kagasou